Om prosjektet

Strømsø United har samlet eierskapet til flere sentrale eiendommer på Strømsø for å kunne se området under ett, og utvikle det samlet. Dette er en av de mest sentrale bydelene i Drammen og vi går inn i denne oppgaven med stor ydmykhet. Vi er glade for engasjementet og forstår ønsket om å konkludere allerede nå.

Vår visjon for Strømsø er å utvikle et levende og attraktivt bygulv. Se for deg et sted folk i alle aldre vil møtes hele året og stadig vender tilbake til for å spise, drikke, handle, danse, skravle, jobbe og bo. I dag er Strømsø i for stor grad et område man går gjennom på vei til noe annet. Vi ønsker å snu dette til å bli et sted man oppsøker og som kan ha en stor verdi for hele byens befolkning. Det betyr at vi må bruke bygulvet, og ha åpne og attraktive fasader som trekker menneskene inn i byggene for å få dekket sine behov. Dette er oppgaven vi arbeider med nå, og som vi ønsker å presentere senere i år.

Strømsø har mange kvaliteter som vi ønsker å ta med videre. Denne delen av byen har et unikt mangfold av mennesker og virksomheter. Det er et av landets mest sentrale knutepunkt, og er en viktig kobling mellom Bragernes og bydelene rundt Strømsø. Ambisjonen er å gi innhold til alle dimensjonene av bærekraftbegrepet.

Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft er en sentral del av vårt prosjekt.

Den pågående prosessen med ny arealplan for hele kommunen er et viktig verktøy for politikerne til å styre hvor de ønsker at byens befolkning skal bo og arbeide. Drammen kommune har forpliktet seg til å bidra til ikke å øke privatbilismen gjennom nullvekstmålet til Buskerudbyen. Klarer man det, vil man kunne ta del i statens belønningsmidler som kommer hele byen til gode. Fortetting rundt knutepunkt er et viktig bidrag. Inneværende arealplan peker på dette området i byen til å tåle høyere bygg, noe vi utforsker for å sikre totaløkonomien i prosjektet.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler blant annet om å videreutvikle mangfoldet, bidra til medvirkning og skape møteplasser for befolkningen. Boligene som vi ønsker å realisere skal ha ulik størrelse og være tilgjengelig for både studenter, barnefamilier og de som flytter fra større eneboliger og inn til byen.

Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft er ikke bare vår egen økonomiske bærekraft til å gjennomføre prosjektene, men også å legge til rette for et mangfold av arbeidsplasser og økonomisk utvikling i denne delen av byen. En felles ambisjon for byen er å gjøre seg attraktiv for at større både nasjonale og internasjonale virksomheter ønsker å etablere seg her.

Miljømessig bærekraft

Miljømessig bærekraft handler blant annet om klimaavtrykket til enkeltbyggene, men også om hvordan vi kan bidra til fortetting med arbeidsplasser og boliger rundt knutepunktet for å redusere privatbilismen i, og ut av byen.

BREEAM-sertifisering av alle våre bygg

Samtlige av prosjektene til Strømsø United har høye miljøambisjoner og vi stiller strenge krav til miljøvennlig rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen. Det blir gjenbruk av materialer og arbeidet med BREEAM-sertifisering er forankret i byggeprosessen.

Et BREEAM-sertifisert bygg bruker mindre energi og har gjennomtenkte og kvalitetsmessige gode løsninger som varer lenge. Resultatet er bedre kontormiljø og lavere driftskostnader for den enkelte leietaker.

Gjenvinning og valg av bærekraftige materialer er viktig i våre prosjekter. Sertifiseringen setter strenge krav til gjennomtenkte løsninger og systematiserer dette arbeidet. Sammen med våre samarbeidspartnere tilstreber vi å energi-optimalisere, utvikle og kombinere best mulig sambruk og godt inneklima.

Status for prosjektet

Statusen for vårt utviklingsprosjekt er at etappe 1 er ferdigstilt. Strømsø Torg 4 er innflyttet og huser 250 kontorarbeidsplasser med utadrettet virksomhet på gateplan. Etappe to er Tordenskioldgate 2 som ligger til politisk behandling med forventet ferdigbehandlet reguleringsplan senest tidlig på nyåret i 2024.

Globusgården på Strømsø torg

Høsten 2022 ble de tre store grunneierne rundt Strømsø Torg utfordret til å lage en felles mulighetsstudie for sine eiendommer. Denne skulle omfatte mobilitet, kulturminner, siktlinjer og høyder på byggene blant annet. Dette omfattende dokumentet setter noen overordnede rammer for hvordan området kan utvikles videre. Et av de viktigste områdene som ble arbeidet med i denne sammenhengen var mobilitet som ble behandlet i et eget dokument.

Om de overordnede rammene i planen blir realisert tror vi at det vil skapes nye hyggelige byrom, privatbilen må vike for syklende og gående, samt at antallet mennesker som bor, arbeider og hygger seg vil mangedobles de kommende årene.

Vi har flere tanker for veien videre, men ønsker gjerne innspill fra andre som bryr seg om byen vår og som vil bidra til å videreutvikle Strømsø.

Har du en god idé til hva vi kan fylle Strømsø med?

Send oss dine ideer!